Students

Graduate

 • Shuwen Yang
 • Yuchen Yan (co-advisor with Prof. Kunqing Xie)
 • Xiaojun Ma
 • Qingqing Long
 • Junshan Wang
 • Yiming Wang (graduated in 2020, work @ Sohu, Beijing)
 • Yun Wang (graduated in 2019, work @ Google, Beijing)
 • Lun Du (graduated in 2019, work @ MSRA, Beijing)
 • Tong Zhao (graduated in 2018, work @ CNNIC, Beijing)
 • Pengyu Li (graduated in 2018, work @ Tencent, Beijing)
 • Dizhen Du (graduated in 2017, work @ PHD PKU)
 • Danmeng Liu (graduated in 2017, work @ Bytedance, Beijing)
 • Yu Lei (graduated in 2016, work @ Bytedance, Beijing)
 • Xinwei Nie (graduated in 2016, work @ Microsoft Research Asia, Beijing)
 • Xiaodong Chen (graduated in 2016, work @ Investment Co.LTD, Beijing)
 • Yifan Wu (graduated in 2015, work @ Microsoft Research Asia, Beijing)
 • Xiabing Zhou (graduated in 2013, work @ Suzhou Univ.)
 • Nan Zhao (graduated in 2013, work @ Investment center, State Administration of Foreign Exchange, China)
 • Junyuan Tan (graduated in 2012, work @ ICBC Center, Beijing)

Undergraduate

 • Liming Yang
 • Wenhao Zhu
 • Hanyue Chen
 • Lingshen Cai
 • Lingjun Xu
 • Yi Wu
 • Siwei Wei
 • Weiyu Zhang
 • Yi Li